Executive Members (Nominated)

Er Rajesh Pathanta
Er Yashwant Singh
Er Maneesh Mahajan
Er Tushar Gupta
Er Rakesh Kumar
Er Lukesh Kumar
Er Pankaj Sharma
Er. Mohinder Chopra
Er. Ajay Sharma
Er. Rakesh Kapoor
Er. Gagan
Er. Gaurav Sharma
Er Rahul Verma
Er Amit Sharma
Er Deepak Verma
Er Rahul Sharrna
Er Robin Kumar Bansal
Er Puneet Kashyap
Er Ashok Rupta
Er Sandeep Kumar
Er Anshul Thakur
Er. Manoj Kumar Manhas
Er Vikas Thakur
Er Shaleshwar Rana
Er Shashi Thakryal
Er Vikas Hastir
Er Vipin Chander Negi
Er Abhishek Sharma